EN/TH
EN/TH
ข่าวล่าสุด>
งานวิจัย
บทความวิชาการ
กลุ่มอนาคตศึกษา
มนุษย์เมือง 4.0: วิถีชีวิต พื้นที่ และความเหลื่อมล้ำ
โพสต์ เมื่อ 15 กันยายน 2021
เนื้อหาส่วนแรกของบทความนี้นําเสนอภาพกว้างของแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย์เมืองในยุค 4.0 ที่คาดว่าจะมีการบรรจบและหลอมรวมกันของกลุ่มเทคโนโลยีหลายด้าน ต่อจากนั้น ผู้เขียนเสนอภาพอนาคตฐาน (baseline future) ของวิถีชีวิตของคนเมืองในประเทศไทย เนื้อหาส่วนต่อมานําเสนอภาพอนาคตทางเลือก (alternative futures) ในรูปแบบของฉากทัศน์ (scenarios) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อน (drivers) ที่คาดว่าน่าจะมีผลกระทบสูงต่อวิถีชีวิตคนเมืองใน ประเทศไทยในอนาคต เนื้อหาส่วนต่อมานําเสนอนัยเชิงนโยบายของภาพอนาคตฐานและฉากทัศน์ส่วนสุดท้ายของบทความเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สําหรับนโยบายสาธารณะ
ดูเพิ่มเติม