EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย

กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย และกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1)

มีปฏิสัมพันธ์ผ่านการส่งต่อประเด็นวิจัยและประเด็นนโยบายให้แก่กัน และกัน เพื่อสร้างนโยบายใหม่ หรือเพื่อศึกษานโยบายที่มีอยู่ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ทำให้สังคมมีคุณภาพดีขึ้น ช่วงปีที่ 1 ในขณะที่ยังรอประเด็นใหม่จากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 จะต้องหยิบยกประเด็นทางนโยบายที่สังคมเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญมาศึกษาก่อน ได้แก่ 2 ใน 5 ประเด็นที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรจัดการอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องคอร์รัปชัน และปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งเป็นนโยบายที่ต้องการการแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากความเหลื่อมล้ำนี้ เป็นตัวบ่อนทำลายความสามารถในการพัฒนาตนเองและศักยภาพของจิตอาสาโครงการใหญ่ในกลุ่มนี้จะเป็นโครงการสร้างโอกาสใหม่ให้กับเกษตรกรในที่สูง ซึ่งอยู่ในสถานะเกษตรกรด้อยโอกาส เพื่อหาโมเดลชีวิตใหม่ให้เกษตรกรที่สูงกว่า 9.4 แสนคน