EN/TH
EN/TH
Policy Brief>อ-Policy Brief-การพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคของไทย-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
อ-Policy Brief-การพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาคของไทย-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร. อภิวัฒน์ รัตนวราหะ   โพสต์ เมื่อ 14 กันยายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 473 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 262 ครั้ง

บทสรุปเชิงนโยบายฉบับนี้นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเมืองหลักในภูมิภาค บทสรุปนี้สังเคราะห์มาจากผลการวิเคราะห์ความเป็นเมืองของประเทศไทยในมิติต่างๆ และผลการสำรวจและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองในแต่ละลำดับศักด์ิและในพื้นที่เมืองแต่ละชั้นภูมิ รวมทั้งผลการคาดการณ์ชีวิตในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งได้จากกรณีศึกษา 3 แห่ง คือเชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่-สงขลา

งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นภาพความเป็นเมืองจากขอบเขตที่กว้างกว่านิยามเชิงพื้นที่ตามขอบเขตการปกครองที่ใช้กันมาแต่เดิม โดยใช้ดัชนีด้านการบริโภคในการกำหนดขอบเขตของพื้นที่เมืองทั่วประเทศไทย งานวิจัยยังพบว่า เมืองในประเทศไทยมีขนาดและลำดับศักดิ์เปลี่ยนแปลงไปบ้างตามปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ แต่ในภาพรวมยังแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มหานครกรุงเทพยังคงเป็นเมืองโตเดี่ยวและความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ยังคงมีอยู่เช่นเดิม แต่การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลระดับเมืองทำให้เห็นความแตกต่างจากเมื่อใช้ข้อมูลระดับจังหวัด 

บทสรุปเชิงนโยบายนี้นําเสนอข้อมูลสําคัญจากรายงาน เรื่อง “คนเมือง 4.0: อนาคตภาพรวมชีวิตเมืองหลักในภูมิภาคของประเทศไทย” โดย รศ. ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ