EN/TH
EN/TH
นิยามและคําสําคัญ
นิยามและคําสําคัญ

คนไทย 4.0 คือ คนไทยที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จิตสาธารณะ และมีความสามารถที่จะเข้าใจ และมีความยืดหยุ่นพอที่จะตอบสนองให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต