กลุ่มอนาคตศึกษา>ภ-คนเมือง 4.0: อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย-ภัณฑิรา จูละยานนท์ และคณะ
ภ-คนเมือง 4.0: อนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองหลักภูมิภาคในประเทศไทย-ภัณฑิรา จูละยานนท์ และคณะ
ผู้วิจัย : อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2022

เมืองหลักภูมิภาค (regional cities) ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดกำลังตั้งอยู่บนทางแยกของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ อาทิเช่น การเข้ามามีบทบาทของดิจิทัลเทคโนโลยี การกลายเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อทั้งจำนวนประชากรและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองหลัก ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ในรูปแบบที่เหมาะสมมารองรับ หนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวคือการพัฒนาที่อยู่อาศัยอันเป็นพื้นที่ตั้งต้นของการใช้ชีวิตของคนเมือง โดยในอดีตที่ผ่านมาการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเมืองหลักหลายแห่งยังขาดแผนยุทธศาสตร์ที่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการกำหนดทิศทางของเมืองในระยะยาว 

งานวิจัยนี้จึงเห็นความจำเป็นในการศึกษาภาพอนาคตการอยู่อาศัยของคนเมืองในเมืองหลักภูมิภาคของประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยมีเมืองเชียงใหม่ เมืองขอนแก่น เมืองหาดใหญ่-สงขลา เป็นกรณีศึกษา เป้าหมายหลักของงานวิจัยนี้คือการสร้างข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัยและพื้นที่ในการใช้ชีวิตที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ในระยะยาวและมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบผลิตซ้ำ (mass-housing development) โดยใช้กระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์และอนาคตศึกษาเป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินการ 

ผลการศึกษานำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับภาพอนาคตฐาน (baseline future) 7 ประการที่เกี่ยวข้องกับทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงการพัฒนาสาธารณูปการและพื้นที่สาธารณะที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยในเมืองหลักซึ่งก็คือ “ยุทธศาสตร์สร้างกรอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเชิงปริมาณ เน้นใส่ใจคุณภาพทั้งในและนอกบ้าน ให้แพลตฟอร์มช่วยเติมเต็มบริการพร้อมเสริมสร้างโครงข่ายสังคม”

Regional cities—where economic growth has always flourished—are at a crossroads in their development due to several internal and external factors, such as the impact of digital technology, an ageing society, and climate change. In addition, regional city populations and lifestyles are affected by these developments. All of these require adequate spatial planning. One of these developments is housing, which is the foundation of urban life. In the past, however, housing developments in various regional cities lacked a strategic plan that included these factors when deciding the city's long-term direction. 

This study considers it necessary to examine the living prospects of urban dwellers in Thailand's regional cities during the next two decades. Chiang Mai, Khon Kaen, and Hat Yai - Songkhla were chosen as case studies. Using "Strategic Foresight" and "Futures Studies" as the primary tools for action, the purpose of this study is to develop policy and strategic recommendations for housing and living space developments that can adapt to a wide variety of situations over the long term, with a focus on mass-housing development.  

In order to improve the quality of life in the community, the study's findings result in seven policy recommendations for the baseline future involving various housing developments, public utilities, and public space development. It also contains a strategic recommendation for housing development in regional cities, “outlining the scope of quantitative and qualitative housing development and neighbourhood through the use of a platform to complement services and enhance social networks.”