EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม

กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม เป็นการสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อกลุ่มด้อยโอกาส และเป็นกลุ่มที่จะมีโครงการสร้างจิตอาสาของแกนนำเยาวชน โดยนำประเด็นใหม่ๆ จากกลุ่มอนาคตศึกษา (กลุ่มที่ 1) และกลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เบื้องต้น ในปีที่ 1 ระหว่างรอประเด็นจากกลุ่มที่ 1 และ 2 กลุ่มนี้ก็จะสร้างนวัตกรรมทางสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส เช่น โครงการสร้างทักษะและอาชีพใหม่ให้กลุ่มท้าวแสนปม การสร้างทักษะใหม่ เช่น E-Commerce ให้กับเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และโครงการพัฒนาเยาวชนจิตอาสาที่รักษ์สิ่งแวดล้อม