EN/TH
EN/TH
กลุ่มอนาคตศึกษา>ภ-แกะรอยนิเวศการเรียนรู้และปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับความตาย ในพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริง-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
ภ-แกะรอยนิเวศการเรียนรู้และปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับความตาย ในพื้นที่กายภาพและพื้นที่เสมือนจริง-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 25 สิงหาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 365 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 26 ครั้ง

การศึกษาการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความตายใน งานวิจัยครั้งนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า สังคมในแต่ละช่วงเวลามีองคาพยพที่ประกอบขึ้นเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายหรือการเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีแบบแผนระหว่างหลายสิ่งตั้งอยู่บนระนาบของความสัมพันธ์ที่ลักลั่น บ้างอยู่ในความเป็นโครงสร้างที่ถูกกำหนดให้มี บ้างเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง บ้างเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ บ้างเข้ามาเกี่ยวข้องกันในบทบาทตัวแสดงทางสังคม

ทั้งหมดเกิดขึ้นในนามของนิเวศ ไม่ว่าจะเป็น

  1. บริบทการใช้ชีวิตในชุมชนที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลอย่างล้ำลึกต่อจิตวิญญาณและตัวตน
  2. บริบทความพยายามที่จะสร้าง/ กำหนดความหมายใหม่ว่าด้วยชีวิตและความเป็นมนุษย์ในโลกเสมือน
  3. บริบทการแสวงหาความหมายของชีวิตและเติมเต็มมิติทางจิตวิญญาณผ่านการใช้เวลาว่าง

การแกะรอยนิเวศน์ของการเรียนรู้เรื่องตายจะทำให้เห็นภาพการปรากฏอยู่และความหมายของโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรม (cultural infrastructure) ซึ่งเป็นช่องทางการเรียนรู้ว่าด้วยการตาย ความตาย และการจัดการหลังความตายที่สอดแทรกอยู่ในความเป็นปกติของการดำเนินชีวิตประจำวันผ่านพื้นที่กายภาพ พื้นที่เสมือน และพื้นที่สร้างสรรค์ พบว่าสังคมไทยมีความพร้อมเชิงความคิดและความพร้อมที่นำไปสู่ mortal literacy คือ มีความสนใจและเปิดกว้าง แต่ในเชิงโครงสร้างทางวัฒนธรรมจำเป็นต้องพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยด้วยการนำเสนอผ่านกิจกรรมที่คนรุ่นใหม่สนใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านบอร์ดเกมและเกมออนไลน์ โดยประยุกต์พื้นฐานทางวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ สนับสนุนองค์ความรู้ และกระบวนการในการสื่อสารหรือเปิดพื้นที่ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ