หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy
Khonthai 4.0 Academy

ส่วนนี้คือช่องทางที่ทางแผนงานคนไทย 4.0 ตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง โดยจัดหมวดหมู่เป็นคู่มือ ตำราเรียน คลิปบรรยาย (lecture) คลิปฝึกอบรม (training) แผนภาพข้อมูล (infographic) เกม (game) และหนังสือวิชาการต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้ เป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของโครงการภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 หรือจากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมาบรรยายสาธารณะให้ความรู้ในหลายวาระตลอดช่วงการดำเนินงานของแผนงานฯ

This section is created with the intention to provide an alternative learning platform for the new generation. It is designed to suit their learning behavior that knowledge could be accessed in various types as well as via many channels, and is categorized into subsection as follows: manuals/textbooks, clips from public lectures, training clips, infographic, games (boardgames) and also academic publications. After all, the academic output provided here are derived from those research projects under Khon Thai 40 program or from many special lecturers or specialists invited to give public lectures in many times over the period of the program.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
แหล่งข้อมูลและความรู้