EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy
Khonthai 4.0 Academy

ส่วนนี้คือช่องทางที่ทางแผนงานคนไทย 4.0 ตั้งใจให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ที่สามารถเข้าถึงความรู้ได้ในหลากหลายรูปแบบและหลากหลายช่องทาง โดยจัดหมวดหมู่เป็นคู่มือ ตำราเรียน คลิปบรรยาย (lecture) คลิปฝึกอบรม (training) แผนภาพข้อมูล (infographic) เกม (game) และหนังสือวิชาการต่าง ๆ โดยทั้งหมดนี้ เป็นผลผลิตที่ได้จากการศึกษาวิจัย ของโครงการภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 หรือจากวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับเชิญมาบรรยายสาธารณะให้ความรู้ในหลายวาระตลอดช่วงการดำเนินงานของแผนงานฯ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่
แหล่งข้อมูลและความรู้