EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์

กลุ่มส่องโลกปริทัศน์ เป็นกลุ่มงานที่เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนงานจากต้นน้ำถึงปลายน้ำโดยผู้บริหาร ODU (ดูรายละเอียดในข้อเสนอแนะของ ODU) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการเริ่มโครงการ (Initialization) การจัดการความรู้ โดยใช้โครงการขนาดเล็กทบทวนวรรณกรรม และจัดประชุมกลุ่มย่อยๆ เพื่อติดตามผลงาน โดยอาจมีผลผลิตเป็นวรรณกรรมปริทัศน์ ข้อเสนอโครงการในปีที่ 2 และปีที่ 3 บทสรุปเชิงนโยบาย (Policy brief) รวมทั้งการจัดการการเผยแพร่แผนงานอีกด้วย กลุ่มนี้จะร่วมกับคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2561 ซึ่งมีภารกิจสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยในเรื่องคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต จิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ