EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษา>กลุ่มอนาคตศึกษา
กลุ่มอนาคตศึกษา

กลุ่มอนาคตศึกษา เป็นกลุ่มแรกที่มองภาพคนไทยในอนาคต (20 ปี) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ว่าอนาคตคนไทยจะเป็นอย่างไรในทุกประเด็นสำคัญ และนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยใอนาคต กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในโลกกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศไทย ผ่านการวิจัยโดยการกำหนดขอบเขต การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกวาดสัญญาณ การวิเคราะห์ พลวัตการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การพยากรณ์ และกำหนดอนาคตที่พึงประสงค์ รวมถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ให้แก่ ประเทศไทย ซึ่งในปีที่ 2 นี้ จะมีโครงการวิจัยที่ต่อยอดจากปีที่ 1 จากเพียงพื้นที่วิจัยในกรุงเทพฯ ขยับเป็นเมืองหลักของประเทศ ไทย คือ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา