EN/TH
EN/TH
กลุ่มอนาคตศึกษา>มนุษย์เมือง 4.0: วิถีชีวิต พื้นที่ และความเหลื่อมล้ำ
มนุษย์เมือง 4.0: วิถีชีวิต พื้นที่ และความเหลื่อมล้ำ
โพสต์ เมื่อ 15 กันยายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อเปิดประเด็นที่ผู้เขียนคิดว่าน่าสนใจและมีความสําคัญที่นักวิเคราะห์และนักวางแผนควรคํานึงถึงมากขึ้นในการวางแผนพัฒนาเมืองและในการกําหนดนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมือง เนื้อหาโดยส่วนใหญ่ในบทความนี้ประมวลมาจากข้อค้นพบหลักในชุดโครงการวิจัย “คนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย” ซึ่งวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนเมืองในด้านการเกิด การอยู่อาศัย การทํางาน การเดินทาง การซื้อของ และการตาย แล้วจึงคาดการณ์ภาพอนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยอีก 20 ปีข้างหน้า วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (strategic foresight) ซึ่งมีขั้นตอนหลักคือการกวาดสัญญาณ การวิเคราะห์พลวัตระบบ การพยากรณ์ภาพอนาคตฐานและอนาคตทางเลือก การกําหนดอนาคตที่พึงประสงค์และการสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์