ใหม่ล่าสุด
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม
อ-โครงการการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจหมู่บ้านอัจฉริยะ-อดิสรณ์ เลิศสินทรัพย์ทวี

โพสต์ เมื่อ 17 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
ร-ทำความเข้าใจศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการชี้วัดทักษะด้าน ดิจิทัล และการพัฒนา SME digitization index (ระยะที่ 1)-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น

โพสต์ 11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
อ-การคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ

โพสต์ 6 พฤษภาคม 2565

Policy Brief
อ-Policy Brief-โรค และสิ่งแวดล้อม: การประเมินปัญหาเร่งด่วนกับปัญหาเรื้อรัง กรณีปัญหาโควิด 19 และหมอกควันในภาคเหนือ-อัญชลี เพิ่มสุวรรณ และคณะ

โพสต์ 6 พฤษภาคม 2565

กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม
ร-การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน: การจัดสรรทรัพยากรกันเองหรือการกํากับด้วยกฎระเบียบ?- เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

โพสต์ 3 พฤษภาคม 2565

คนไทยทันสมัย
แหล่งข้อมูลและความรู้
คลังความรู้
ติดตามเรา