กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>อ-บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0-อรุณี อินทรไพโรจน
อ-บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0-อรุณี อินทรไพโรจน
โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

รายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report)

บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

(Roles of Home, Temple, School (Boworn) in Creating Thai people 4.0)

โดย

รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ และ คณะ

แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 (Thai People 4.0)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนับสนุนโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ตุลาคม 2563