EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>ก-การทบทวนการประเมินโครงการ-กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
ก-การทบทวนการประเมินโครงการ-กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
ผู้วิจัย : อ.ดร.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร   โพสต์ เมื่อ 18 ธันวาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองประยุกต์ใช้ Gen AI ทบทวนและประมวลความรู้เกี่ยวกับการวิจัยด้านการประเมินโครงการ เพื่อเป็นการตรวจสอบและพิจารณาถึงความรู้ที่ได้รับจากการประมวลผลของ Gen AI อันจะนำไปสู่การระมัดระวังในการนำความรู้ที่ได้จาก Gen AI ไปใช้โดยตรง โดยหวังว่าจะเป็นการป้องกันความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความรู้ด้านการประเมินโครงการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรมตามมา

ในภายหลังจากการศึกษาพบว่า ผลลัพธ์จาก ChatGPT 4.0 ให้สารสนเทศที่เป็นความรู้เบื้องต้นในภาพรวมได้ ในระดับหนึ่ง ไม่วาจะเป็นเรื่องของแนวคิดและทฤษฏีพื้นฐานของการประเมินโครงการ วิธีการประเมิน ขั้นตอน การดำเนินการ และข้อควรระวัง ขณะที่ผลลัพธ์ในระดับรายละเอียดของวิธี CBA และ SROI มีสาระสนเทศ เพียงพอที่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในเบื้องต้นถึงการเลือกใช้วิธีการดังกล่าวในประเมินโครงการได้ ส่วน ผลการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการประเมินโครงการก็สามารถให้รายละเอียดต่างๆ ที่ สามารถนำไปใช้ประกอบการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากต้องการตัวอย่าง งานศึกษา/งานวิจัยในอดีตเพื่อมาใช้เป็นตัวอย่างในการบรรยาย พบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อนสูงมาก เนื่องจาก บทความส่วนใหญ่ไม่มีอยู่จริงเป็นการ Generate ขึ้นมา ซึ่งควรใช้ Plugin Scholar AI หรือ SciSpace ในการ ดำเนินการในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ Gen AI ในการวิเคราะห์และประเมินตัวอย่างโครงการอย่างง่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณค่าสถิติที่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดในเชิงวิเคราะห์ได้

จากการศึกษาการทำงานร่วมกับ Gen AI มีข้อสังเกตบางประการดังนี้ 1) Gen AI สามารถช่วยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับประเมินโครงการ วิธีการ ความแตกต่างของแต่ละวิธีการประเมินได้ดีและมีความน่าเชื่อถือระดับ หนึ่ง 2) Gen AI สามารถออกแบบหลักสูตรการอบรมในหัวข้อการประเมินโครงการ รวมถึงกิจกรรมที่จะให้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในแต่ละชั่วโมงได้เป็นอย่างดี 3) Gen AI ไม่สามารถเข้าถึงบทความเกี่ยวกับการประเมิน โครงการได้ ทำได้เพียงสมมติตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้น และ 4) สามารถนำ Gen AI มาวิเคราะห์โครงการอย่างง่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการได้ในเบื้องต้น