EN/TH
EN/TH
บทความวิชาการ>ม-ถอดบทเรียนแผนงานคนไทย 4.0- มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ม-ถอดบทเรียนแผนงานคนไทย 4.0- มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด   โพสต์ เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2024
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 91 ครั้ง

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นเป็นพิเศษตามคำร้องขอของกรรมการอำนวยการแผนงานคนไทย 4.0 เป็นการสรุปบทเรียนจากการออกแบบและการขับเคลื่อนแผนงานคนไทย 4.0 แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยต่อเนื่อง 3 ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่ปี 2562 - 2566 ใช้งบประมาณ ไปทั้งสิ้น 230 ล้านบาท ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผลงานภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 เป็นรายงานวิจัยทั้งหมด 88 โครงการ แยกเป็นโครงการขนาดใหญ่ 52 โครงการ (งบประมาณตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และโครงการขนาดเล็ก 38 โครงการ (งบประมาณน้อยกว่า 1 ล้านบาท) บทความทางวิชาการอีก 84 โครงการ และมีโครงการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริม และพัฒนาคนไทย 4.0 อีก 75 โครงการ