EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>ว-การทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการใช้ AI ในการศึกษา-วรลักษณ์ หิมะกลัส
ว-การทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการใช้ AI ในการศึกษา-วรลักษณ์ หิมะกลัส
ผู้วิจัย : ผศ.ดร. วรลักษณ์ หิมะกลัส   โพสต์ เมื่อ 28 ธันวาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 118 ครั้ง

การทบทวนวรรณกรรมว่าด้วยการใช้ AI ในการศึกษา เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วน ทั้งด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติจริยธรรมด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นแนวทางในการนำ AI มาใช้ 

ในด้านการศึกษา ได้มีการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้ AI เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบอัจฉริยะ การใช้ในงานบริหารการศึกษา การสร้างการเรียนรู้และการประเมิน หรือการเสริมสร้างความสามารถของผู้สอน โดยแอปพลิเคชันที่ใช้ AI platform เป็นพื้นฐานมีหลากหลายประเภท ตั้งแต่ระบบการสอนแบบ AI ไปจนถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนตัวและการวิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียน ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันสามารถใช้เพื่อเพิ่มความสนใจ ความเข้าใจ การจดจำ และประสบการณ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงของผู้เรียน การใช้ AI ในด้านการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษาให้มีปฏิสัมพันธ์ มีความเป็นส่วนตัว และมีประสิทธิผลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่พึงพิจารณาในการนำ AI มาใช้ในการศึกษาคือการพึ่งพา AI มากเกินไปจนอาจทำให้ทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนลดลง

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์และถูกหลักจริยธรรมทางวิชาการ บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการกำหนดหลักการและแนวปฏิบัติการใช้เครื่องมือทางปัญญาประดิษฐ์ ทั้งนี้ในภาพรวมสถาบันการศึกษาต่างๆ จะมีแนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ความปลอดภัยของข้อมูล การใช้งานตามหลักกฎหมาย และการส่งเสริมการเรียนรู้และการวิจัย