EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>เกษตรกรรุ่นใหม่ EP6: การส่งเสริมการเกษตรแก่คนรุ่นใหม่
เกษตรกรรุ่นใหม่ EP6: การส่งเสริมการเกษตรแก่คนรุ่นใหม่

เกษตรกรในจังหวัดน่าน ได้รับความรู้หรือความช่วยเหลือทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐในจังหวัด ทั้งประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และเกษตรจังหวัด โดยเฉพาะเกษตรจังหวัดที่เข้ามาส่งเสริมการเกษตรในจุดนี้ โดยทางเกษตรจังหวัดมีสร้างความเข้าใจเยาวชนรู้ถึงประโยชน์ในการทำการเกษตรจากโครงการต่าง ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง 

วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ 

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>