EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>กาแฟดอย โอกาสใหม่สำหรับน่าน
กาแฟดอย โอกาสใหม่สำหรับน่าน

โอกาสใหม่บนพื้นที่สูงของ จ. น่าน กับการปลูกกาแฟ 

แม้ว่าพื้นที่สูงของน่านจะเป็นพื้นที่วิกฤตด้านเกษตร แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกกาแฟและการพัฒนาธุรกิจชุมชนในการหารายได้จากพืชเศรษฐกิจชนิดนี้

รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะวิจัย ภายใต้การสนับสนุนโครงการฯ โดยแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 จึงได้เข้ามาขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจกาแฟเพื่อให้องค์ความรู้ได้รับการเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจกาแฟได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน รวมถึงสร้างโอกาสให้กับพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดน่าน

......................................................................

สนับสนุนโดยแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการดังต่อไปนี้:

โครงการปีที่ 1 "โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน"

โครงการปีที่ 2 "การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูง"

และโครงการปีที่ 3 "การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการบริหารจัดโซ่อุปทานกาแฟและโคเนื้อ เพื่อสร้างโอกาสอาชีพที่ยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทพื้นที่สูง"

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>