EN/TH
EN/TH
หน้าแรก>Khonthai 4.0 Academy>วิดีโอ>เกษตรกรรุ่นใหม่ EP1: กำเนิดยุวกสิกร
เกษตรกรรุ่นใหม่ EP1: กำเนิดยุวกสิกร

ภายในวีดิทัศน์นี้จะได้รู้เรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้น ในการให้ความรู้หรือปลูกฝังความรักในการเกษตรแก่เยาวชนรุ่นใหม่ ไปจนถึงการเข้ามาทำการเกษตรของเยาวชนรุ่นใหม่ เริ่มต้นได้อย่างไร มีแรงผลักดันในชีวิตอย่างไร และประสบปัญหาด้านในบ้างในการทำการเกษตร กระทั้งประสบความสำเร็จและกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

วีดิทัศน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน โดย รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ 

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน
ดูทั้งหมด >>