EN/TH
EN/TH
ใหม่ล่าสุด
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย
Policy Brief-โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-ศิริพร กิรติการกุล

โพสต์ เมื่อ 23 มีนาคม 2566

Policy Brief
ปกิณกะ
Policy Brief-นโยบายจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคนไทย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

โพสต์ เมื่อ 23 มีนาคม 2566

วิจัยการท่องเที่ยว
[โครงการย่อยที่ 3] การจัดทำแผนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 4.0

โพสต์ เมื่อ 22 มีนาคม 2566

วิจัยการท่องเที่ยว
[โครงการวิจัยย่อยที่ 2] แนวทางการออกแบบและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย 4.0: กรณีศึกษาภูเก็ต เชียงราย และพัทลุง

โพสต์ เมื่อ 22 มีนาคม 2566

วิจัยการท่องเที่ยว
[โครงการย่อยที่ 1] การวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว

โพสต์ เมื่อ 22 มีนาคม 2566

คนไทยทันสมัย
แหล่งข้อมูลและความรู้
คลังความรู้