EN/TH
EN/TH
วิจัยการท่องเที่ยว>ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 6 งานวิจัยเทคโนโลยีบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแบบเชิงกลและชีวภาพ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 6 งานวิจัยเทคโนโลยีบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแบบเชิงกลและชีวภาพ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร
ผู้วิจัย : นายณัฐพล อนันต์ธนสาร   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ชุดโครงการงานวิจัยเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการบบเชิงกลและชีวภาพ (Mechanical and Biological Treatment: MBT) ได้งบประมาณที่สนับสนุนการวิจัยมาจาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 โครงการ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 2 โครงการ นอกจากนั้น ยังได้รับเงินจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อมาเผยแพร่เทคโนโลยีกับชุมชนใน 15 จังหวัด แทนที่การฝั งกลบ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะโดยใช้เทคโนโลยีการการบำบัดขยะด้วยวิธีการแบบเชิงกล–ชีวภาพที่อาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในขยะมลฝอยร่วมกับการพลิกกลับกองด้วยเทคนิคเชิงก