EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ส- ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด-สาวิณี สุริยันรัตกร
ส- ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด-สาวิณี สุริยันรัตกร
ผู้วิจัย : สาวิณี สุริยันรัตกร   โพสต์ เมื่อ 31 มีนาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง

รายงานความสุขของคนไทยใน World Happiness Report 2020 แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับตั้งแต่มีรายงานสถิติความสุขใน World Happiness Report ในปี 2555 เป็นต้นมา ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่คนไทยมีความสุขต่ำที่สุด ใน World Happiness Report 2020 ยังได้แสดงให้เห็นว่าสำหรับ ประเทศไทยแล้ว การสนับสนุนทางสังคมอธิบายความสุขของคนไทยได้มากกว่ารายได้

การศึกษาวิจัย เรื่อง นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม) จึงต้องการตอบคำถามว่า มิติทุนทางสังคมในด้านใด มีส่วนสำคัญต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย และ เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยที่เกิดในรุ่นแตกต่างกัน คือ Baby Boomer ที่มีอายุ 56-74 ปีกลุ่ม Gen X (อายุ 40-55 ปี) และ Gen Y (อายุ 24-39 ปี) ให้ความสำคัญต่อทุนทางสังคม ที่สะท้อนผ่านราคาเงา (Shadow price) แตกต่างกันอย่างไร