EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ส- ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด-สาวิณี สุริยันรัตกร
ส- ทุนทางสังคมนำไปสู่ความสุขของคนไทยมากเพียงใด-สาวิณี สุริยันรัตกร
ผู้วิจัย : สาวิณี สุริยันรัตกร   โพสต์ เมื่อ 31 มีนาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 608 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 641 ครั้ง

รายงานความสุขของคนไทยใน World Happiness Report 2020 แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความสุขลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับตั้งแต่มีรายงานสถิติความสุขใน World Happiness Report ในปี 2555 เป็นต้นมา ปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่คนไทยมีความสุขต่ำที่สุด ใน World Happiness Report 2020 ยังได้แสดงให้เห็นว่าสำหรับ ประเทศไทยแล้ว การสนับสนุนทางสังคมอธิบายความสุขของคนไทยได้มากกว่ารายได้

การศึกษาวิจัย เรื่อง นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม) จึงต้องการตอบคำถามว่า มิติทุนทางสังคมในด้านใด มีส่วนสำคัญต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย และ เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยที่เกิดในรุ่นแตกต่างกัน คือ Baby Boomer ที่มีอายุ 56-74 ปีกลุ่ม Gen X (อายุ 40-55 ปี) และ Gen Y (อายุ 24-39 ปี) ให้ความสำคัญต่อทุนทางสังคม ที่สะท้อนผ่านราคาเงา (Shadow price) แตกต่างกันอย่างไร