EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต>ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ (ปี 3)-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลในยุคบูรพาภิวัฒน์ (ปี 3)-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ผู้วิจัย : ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ   โพสต์ เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 3 ครั้ง

การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ปี 3 มีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามส่วนได้แก่ 1) นำเสนอข้อมูลสินค้าและนำสินค้าขึ้นสู่แพลตฟอร์มการตลาดจีน สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสื่อพื้นฐานในการเข้าสู่ตลาดจีนให้กับผู้ประกอบการ SMEs ถือเป็นส่วนของการเผยแพร่องค์ความรู้เดิม 2) การจำลองสถานการณ์ขนส่งผลไม้สดไทยสู่ตลาดประเทศจีนในรูปแบบ LCL “From farm to table” ที่เป็นต้นแบบสำหรับการขนส่งผลไม้สดไทยเข้าสู่ตลาดจีน ฉบับ SMEs เพื่อนำไปสู่การจำหน่ายผ่านระบบ CBEC โดยเส้นทางขนส่งทางอากาศ ทางถนนและทางรถไฟ ถือเป็นส่วนของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และ3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ “หลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการ” เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรฯ สร้างรูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs และทิศทางการพัฒนาการค้าระหว่างไทย-จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าและโลจิสติกส์ชายแดน

แรงขับเคลื่อนทั้งสามประการถือเป็นแกนหลักสำคัญต่อการสร้างความยั่งยืนให้กับหลักสูตร “การสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์” ภายใต้รูปแบบการเป็นหลักสูตรที่อยู่บนแนวทาง “Entrepreneurial Education” ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้หลักสูตรฯนี้เข้าไปมีส่วนต่อการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดจีน อันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของการศึกษาวิจัยตลอด 3 ปีภายใต้โครงการนี้