EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>อ-Policy Brief-ขบวนการสังคมเพื่อสร้างคนฟื้นถิ่นภายใต้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-อรรถพันธ์ สารวงศ์
อ-Policy Brief-ขบวนการสังคมเพื่อสร้างคนฟื้นถิ่นภายใต้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย-อรรถพันธ์ สารวงศ์
ผู้วิจัย : นายอรรถพันธ์ สารวงศ์   โพสต์ เมื่อ 25 ตุลาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 253 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง

แผนงานคนไทย 4.0 มุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคนไทย 4.0 และให้ความสําคัญกับการส่งเสริมศักยภาพผู้นําการเปลี่ยนแปลง แผนงานฯ จึงได้ดําเนินโครงการการขับเคลื่อนแบบบูรณาการชื่อ โครงการชุมชนภิวัตน์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่จะนําไปสู่การสร้างคนไทย 4.0 เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้ได้ใช้ศักยภาพของตนไปสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนของตนให้ดีขึ้นอีกทอดหนึ่งโดยกิจกรรมของโครงการฯ มุ่งสร้างคนไทย 4.0 ในท้องถิ่นให้มีทักษะสําคัญประกอบด้วยการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แสวงหา และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มีความสามารถในการสื่อสาร แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ทํามาหากินบนโลกดิจิทัลได้ และสามารถสร้างและรักษาเครือข่ายได้

โครงการชุมชนภิวัตน์เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ที่มุ่งนําเอาผลการวิจัยและการเรียนรู้จากโครงการวิจัยจากหลายๆ กลุ่มภายใต้แผนงานฯ ไปขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนภิวัตน์ผ่านกิจกรรมจิตอาสาและการโค้ช (coaching) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นําการเปลี่ยนแปลงในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งในข้อเสนอนี้จะเรียกคนกลุ่มนี้ว่า “คนฟื้นถิ่น” โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เยาวชนคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นหรือคนกลับคืนถิ่นที่มีการศึกษาสูงและเดินทางกลับมาปักหลักสร้างอาชีพในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดชุมชนภิวัตน์มองว่าพลังของคนในชุมชนท้องถิ่นจะเป็นตัวแปรสําคัญที่นําไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการทํางานในลักษณะจิตสาธารณะหรือรวมกันทําเป็นกลุ่มเครือข่าย ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อนและผู้สูงวัยสู่เยาวชน และส่งเสริมการต่อยอดความรู้และเพิ่มทักษะดิจิทัล