EN/TH
EN/TH
กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย>อ-การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทย-อัครพงศ์ อั้นทอง
อ-การวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทย-อัครพงศ์ อั้นทอง
ผู้วิจัย : รศ.ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง   โพสต์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 242 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 5 ครั้ง

รายงานฉบับนี้แบ่งการนําเสนอเนื้อหาออกเป็นสองส่วนสําคัญ ส่วนแรกเป็นการนําเสนอผลการสํารวจรายงานการวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในประเทศไทยจากแหล่ง/ฐานข้อมูลทั้งภายในและต่างประเทศจํานวน 5 ฐานข้อมูลสําคัญ (4 ฐานข้อมูลในประเทศ และ 1 ฐานข้อมูลในระดับนานาชาติ) ภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน แต่มีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับส่วนที่สองเป็นการนําเสนอถึงผลการวิเคราะห์พัฒนาการองค์ความรู้เกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การวิเคราะห์บรรณมิติ การทําเหมืองข้อความ การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลวรรณกรรมประเภทบทความวิชาการ (article) ที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopus ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2535-2565