EN/TH
EN/TH
ปกิณกะ>Policy Brief-นโยบายจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคนไทย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
Policy Brief-นโยบายจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในชีวิตคนไทย-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด   โพสต์ เมื่อ 23 มีนาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 712 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 254 ครั้ง

วัตถุประสงค์ของเอกสารเชิงนโยบายฉบับนี้ก็เพื่อที่จะแสดงถึงจุดอ่อนในระบบคมนาคมขนส่งที่เกี่ยวโยงกับจักรยานยนต์ในด้านการคุ้มครองชีวิตผู้ใช้รถใช้ถนนและนำเสนอนโยบายมาตรการและกฎหมายที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการขนส่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของสามัญชนคนไทย รวมทั้งข้อเสนอกิจกรรมและโครงการนำร่องที่ประชาคมและชุมชนจะสามารถลุกขึ้นมาขับเคลื่อนเองให้เกิดความปลอดภัยในสังคม

ในการพิจารณาปัญหาในระบบขนส่งนี้จำจะต้องพิจารณาใน 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 1) คน 2) รถจักรยานยนต์ 3) ถนนและโครงสร้างพื้นฐาน และ 4) การบริหารจัดการ รวมถึงกฎหมาย มาตรการ ระเบียบ และการบังคับใช้ ทั้งนี้ ในเอกสารนี้จะเน้นเรื่องรถจักรยานยนต์เป็นหลัก

ติดตามรายงานวิจัยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้จักรยานยนต์ที่น่าสนใจได้ที่ Motorcycle Safety (motorcyclerider.net) และเพจ Facebook: ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จักรยานยนต์ปลอดภัย | Facebook