EN/TH
EN/TH
แนะนำงานวิจัยใหม่>อ-กรณีศึกษาการพัฒนาเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย-อัทธ์ พิศาลวานิช
อ-กรณีศึกษาการพัฒนาเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย-อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้วิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช   โพสต์ เมื่อ 30 มกราคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 206 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

จากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital disruption) ส่งผลให้หลายๆ ภาคส่วนเกิดการเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา ดังนั้นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มีต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การได้ศึกษาและทราบถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอาเซียนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนั้น จะทำให้เป็นกระจกสะท้อนที่สำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยในอนาคต ซึ่งประเทศมาเลเซียมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทยทั้งสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และภาคบริการ มหาวิทยาลัยมาเลเซียจึงมีส่วนสำคัญในการพัฒนา ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาการพัฒนาเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย (Case Studies of University Transformation in Malaysia) ภายใต้ แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 (Thai People 4.0) เพื่อให้ทราบถึงว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยว่าควรมีกระบวนการอย่างไรในการพัฒนาเปลี่ยนผ่าน (transform) ซึ่งผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า กระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความสำคัญกับคน (people) และความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมบนโลก (planet) และรายได้ทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับงานวิจัย และการปลูกฝังด้านจิตใจที่ดีให้กับบัณฑิต และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้การเปลี่ยนผ่านจะเกิดขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆ ซึ่ง Education transformation จะส่งผลให้บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยเปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นแหล่งให้ความรู้เท่านั้น มาเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริง การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่สังคมและชุมชน รวมไปถึงการปลูกฝังด้านจิตใจที่ดีให้กับบัณฑิต และคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยของไทยเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ