กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>หนังสือ "ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน"-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
หนังสือ "ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน"-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
ผู้วิจัย : อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร   โพสต์ เมื่อ 16 มกราคม 2023

หนังสือเรื่อง "ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน" ได้เรียบเรียงเนื้อหามาจากรายงานโครงการวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจชุมชนและผู้เยี่ยมเยือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่มีต่อธุรกิจชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวในการศึกษาทั้งด้านอุปทานและอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาที่สำคัญ 3 วิธี ได้แก่ การประเมินต้นทุน-ผลตอบแทนตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 2) การประเมินราคาเงาตามแนวคิด life satisfaction approach (LSA) และ3) การประยุกต์ใช้สมการโครงสร้าง (structural equation model: SEM) ตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของแบบจำลอง