กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ป-การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ปีที่ 2 -ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ
ป-การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ปีที่ 2 -ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2022

โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนในปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผลการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินที่ให้เยาวชนระบุระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองและบุคคลใกล้ชิดจำนวน 553 คน พบว่าระดับการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนยังอยู่มีค่อนข้างจำกัด แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร สอดคล้องกับผลการสำรวจในปีที่ 1 ของโครงการ การแนะนำและสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเชิงอาสาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทางโรงเรียนจำกัดการทำกิจกรรมในสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ดีพบว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถสื่อสารให้เกิดการรับรู้กับสาธารณะได้

คำสำคัญ: พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

The project “Fostering Environmental Leadership in Youth Volunteers Year 2” had as its objectives to develop a capacity for teenagers into a change agent. School students were encouraged to adopt pro-environmental attitudes and behaviors via activities with their schools. This was necessary because the preassessment showed that the 553 students had limited understanding of environmental issues although they were familiar with resource conservation. This was in line with the findings in the first year of the project. However, the initiatives in the second year to support the schools with equipment and tools to organize public services had faced obstacles. During the pandemic of COVID-19, schools were limited onsite activities and switched to online education. Nevertheless, the youth actions had the potential to draw in public attention to environmental activities.

Keywords: Environmental behaviors / Environmental awareness / Change agent