EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ป-การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ปีที่ 2 -ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ
ป-การพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน ปีที่ 2 -ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 16 สิงหาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชนในปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสวงหาวิธีการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ผลการเก็บข้อมูลจากแบบประเมินที่ให้เยาวชนระบุระดับการรับรู้และพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองและบุคคลใกล้ชิดจำนวน 553 คน พบว่าระดับการรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนยังอยู่มีค่อนข้างจำกัด แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร สอดคล้องกับผลการสำรวจในปีที่ 1 ของโครงการ การแนะนำและสนับสนุนอุปกรณ์จากโครงการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมเชิงอาสาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้ทางโรงเรียนจำกัดการทำกิจกรรมในสถานที่และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ อย่างไรก็ดีพบว่ากิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีและสามารถสื่อสารให้เกิดการรับรู้กับสาธารณะได้

คำสำคัญ: พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อม / การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม / ผู้นำการเปลี่ยนแปลง