EN/TH
EN/TH
กลุ่มการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต>ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ด-การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัล ในยุคบูรพาภิวัฒน์ ปี2-ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ผู้วิจัย : ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ   โพสต์ เมื่อ 27 กรกฎาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 202 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง

การศึกษาเพื่อออกแบบหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัลยุคบูรพาภิวัฒน์ปี2 ถูกออกแบบตามขั้นตอนของ “การออกแบบเชิงวิเคราะห์ (Design Thinking)” โดยเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจปัญหาผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ขาดองค์ความรู้ในการขายสินค้าไทยให้กับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าชาวจีน นำเอาปัญหาและความต้องการมาวิเคราะห์ร่วมกับกลุ่ม KOLs Influencer จีนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนสู่จีน เพื่อนำไปสร้างศูนย์เรียนรู้ที่มีตัวแบบธุรกิจคือ 1) วิธีการวิจัยตลาดผ่านการสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อวิพากษ์สินค้าและการทดสอบสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ 2) การสร้างตัวแบบธุรกิจเพื่อออกแบบสื่อการตลาดในรูปแบบ E-catalog C2C CBEC สำหรับบุกตลาดจีนที่มีรูปแบบการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางออฟไลน์และสามารถสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ 3) ตัวแบบธุรกิจในรูปแบบ B2B2C Dropship CBEC Social Commerce ที่อธิบายแนวทางการเข้าสู่ Fulfillment Center เขต Free zone CBEC จีน และการขายผ่านช่องทาง Social Commerce การศึกษายังรวมถึงการสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CBEC สู่ประเทศจีนเพื่อออกแบบหลักสูตร ทั้งในรูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะการค้า CBEC ในรูปแบบของผู้จัดการโครงการที่มีความรู้ในการนำสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดประเทศจีนผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน