EN/TH
EN/TH
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
ผู้วิจัย : ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ   โพสต์ เมื่อ 28 มิถุนายน 2022
จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 42 ครั้ง

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายและพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัดในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างการศึกษาเชิงปริมาณ 1,996 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยสนทนากลุ่ม 124 คน และสัมภาษณ์เชิงลึก 85 คน ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2565 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มตัวอย่างต่อบุคคลทั่วไปและบุคคลใกล้ชิด ประกอบด้วย ความเข้มแข็งของชุมชน บริบทแวดล้อม ประสิทธิภาพการสื่อสารของรัฐบาล ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการได้รับวัคซีน 3 เข็ม จากการถอดบทเรียนพบว่า รูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของชุมชนเมืองแออัดในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ตามแนวคิด CIPP Model ประกอบด้วย บริบท: มีทุนชุมชนและเครือข่ายหลักที่ดี ปัจจัยนำเข้า: มีงบประมาณเพียงพอ มีทีมหลักในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อที่เพียงพอ และมีระบบช่วยเหลือสนับสนุน กระบวนการ: สร้างกลุ่มคนของชุมชนทำงานในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม สร้างค่านิยมร่วมกัน มีบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่ดี และมีแผนสำรองเสมอ และผลลัพธ์: มีทีมเชิงรุกของชุมชน มีความกลมเกลียวสามัคคีของชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีฐานข้อมูล ผู้ติดเชื้อในชุมชน และมีระบบบริหารจัดการที่ดี

ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายควรสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จัดทำฐานข้อมูลคนในชุมชน จัดให้มี อสส. ครอบคลุมทุกชุมชนในกรุงเทพมหานคร พัฒนาศักยภาพของแกนนำ ได้แก่ บุคลากรสุขภาพ อสม./อสส. สร้างบริบทแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 สร้างภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชนในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และการสนับสนุนช่วยเหลือคนในชุมชน เน้นการสื่อสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ผ่านบุคลากรสุขภาพ อสม./อสส. สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยการสื่อสารต้องมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ชัดเจน สั้นกระชับได้ใจความ สื่อสารตรงกัน รวดเร็วทันเวลา และโปร่งใส นอกจากนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม รวมถึงมีการประเมินและติดตามสุขภาพจิตของคนในชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย