เอกสารวิจัย>พื้นที่ทับซ้อนอำนาจซ้อนทับ: ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอำเภอชายแดน
พื้นที่ทับซ้อนอำนาจซ้อนทับ: ปัญหาในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอำเภอชายแดน
ผู้วิจัย : ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์   โพสต์ เมื่อ 15 มิถุนายน 2022

หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย เรื่อง "ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย" โดยผู้เขียน เสนอต่อแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เอกสารวิจัย
ดูเพิ่มเติม
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
28 มิ.ย.
ก-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต-กุลดา เพ็ชรวรุณ
28 มิ.ย.
อ-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
28 มิ.ย.
[รายงานฉบับสมบูรณ์] ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอำเภอชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 มิ.ย.