กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย>ศ-[เล่ม 1] หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน-ศิวาพร ฟองทอง และคณะ
ศ-[เล่ม 1] หมอลำกับเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของคนอีสาน-ศิวาพร ฟองทอง และคณะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ศิวาพร ฟองทอง และคณะ   โพสต์ เมื่อ 06 มิถุนายน 2022

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) การศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำเรื่องต่อกลอน 2) การออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต และ 3) การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของธุรกิจหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกึ่งโครงสร้างเพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของหมอลำ และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโลกออนไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสร้างบุคลิกลักษณะ (Persona) และเส้นทางการเป็นผู้ชมหมอลำ (Customer Journey) การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดในการออกแบบบริการ สำหรับการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจนั้นมุ่งศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ทำการสุ่มตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 100 ตัวอย่าง และสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้เข้าชมหมอลำ จำนวน 200 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในเดือนสิงหาคม 2564 ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของหมอลำสามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ได้แก่ หมอลำพื้น หมอลำหมู่ ยุคของการปรับตัวให้ทันต่ออิทธิพลภายนอก อุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง และหมอลำออนไลน์และการปรับตัวในช่วงโควิด โดยปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหมอลำ ได้แก่ ทุน ภาวะผู้นำของศิลปินผู้ประกอบการ กระแสความนิยมในโลกสังคมออนไลน์ การปรับรูปแบบการแสดง และการปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการลดค่าใช้จ่าย ในส่วนของการออกแบบบริการใหม่สำหรับธุรกิจหมอลำ ควรคำนึงถึงการสร้างเอกลักษณ์และสร้างประสบการณ์ใหม่ การประยุกต์ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี การสร้างศิลปินและบริหารแบบมืออาชีพ การร่วมมือกับศิลปินอื่นหรือธุรกิจอื่น การคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักแสดงและผู้ชม และการบริหารต้นทุน สำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า ในสถานการณ์ปกติอุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 6,615 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 38,835 คน ในช่วงของสถานการณ์ COVID-19 อุตสาหกรรมหมอลำบันเทิงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภาคอีสานรวมทั้งสิ้น 1,153 ล้านบาท เกิดการจ้างงานทั้งในระบบและนอกระบบรวมทั้งสิ้น 6,934 คน

This study aims to 1) study economic history of Morlum troop 2) design services that possess potential to compete in the future and 3) study economic impacts and hiring of Morlum business in northeastern region by using semi structured in-depth interview in order to gather data concerning economic history of Morlum together with information gathered from internet, in depth interview for building personas and customer journey. A sub meeting that arranged in order to brainstorm idea for designing services emphasized on both direct and indirect economic impacts by using table displaying production and productivity. A hundred of related businesses were selected by using purposive random sampling method and two hundred samples of audiences were selected by using accidental sampling method. These samples were interviewed on the phone in August 2021. Finding found it that evolution of Morlum could be divided into 5 periods: Morlum Puen period, Morlum Moo period, adjustment to outside influence and entertainment industry period, online Morlum and adjustment during COVID-19 period. Factors affecting survival of Morlum business are: capital, leadership of artists, popularity on social media, adjustment of the show and adjustment of management and reduction of cost. In designing new services for Morlum business, it is important to take into consideration about building identity and new experiences, application of digital and technology, creating artists and professional management, collaboration with other artists and other businesses, a concern over safety and health of performers and audiences, including cost management. For economic impacts, it was found that in normal situation, Morlum contributed 6,615 million bath to economy of northeastern region and employed of 38,835 workers both in and off the systems. During COVID-19 pandemic, Morlum contributed 1,153 million bath to economy of northeastern region and employed 6,934 workers both in and off the systems.

เอกสารวิจัย
ดูเพิ่มเติม
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
28 มิ.ย.
ก-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต-กุลดา เพ็ชรวรุณ
28 มิ.ย.
อ-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
28 มิ.ย.
[รายงานฉบับสมบูรณ์] ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอำเภอชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 มิ.ย.