กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ธ-วิเคราะห์แนวคิดมโนทัศน์การปฏิรูปประเทศไทย-ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ธ-วิเคราะห์แนวคิดมโนทัศน์การปฏิรูปประเทศไทย-ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
ผู้วิจัย : ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ   โพสต์ เมื่อ 22 มีนาคม 2022

นับแต่เผชิญหน้าตะวันตกที่เป็นสมัยใหม่ ประเทศไทยได้พยายามปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง การบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างตลอด แนวความคิดและมโนทัศน์สำคัญได้แก่ ความเป็นเอกราช ความเป็นชาติและความก้าวหน้า การปฏิรูปแต่ละยุคสมัยสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในโครงสร้างทางสังคม เกิดคนใหม่ๆ ที่มีความคิดและมโนทัศน์ใหม่ๆ ที่ท้าทายกระทั่งต้องการเปลี่ยนแปลงระบบและระเบียบสังคมแบบจารีตประเพณีเสียใหม่ ความคิดในทางการเมืองโดยเฉพาะคือระบอบประชาธิปไตยเสรีถูกขัดขวางและนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยาวนานที่สุด

Since the encroachment of modern Western powers, Siam or Thailand has attempted many reforms and changes to its government and economic development. Significant ideas and concepts include independence, national identity, and progress. Each epochal reform created internal social structures, progressive men and women who harbored new ideas and concepts, which challenged and even engaged in the transformation of traditional society. The particular political idea that is the most problematic is democracy, which conservatives and royalists deem most destructive to their old social order. Thus, this remains the persistent and longest political conflict.