กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ฤ-การศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ-ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
ฤ-การศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ-ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์   โพสต์ เมื่อ 01 มีนาคม 2022

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะศึกษาหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ศึกษากรณีการปิดบ่อขยะในตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยยังมีข้อบกพร่อง ดังนี้ ปัญหาการขาดระบบและกลไกการกำกับดูแลสถานที่กำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ปัญหากฎเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยยังไม่สมบูรณ์ ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทาความผิด และปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการหลังปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยคณะผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยระยะสั้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดระบบการควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปก่อนชั่วคราว และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องในปัจจุบันให้เรียบร้อยโดยรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นด้วย ระยะกลาง รัฐบาลควรตรากฎหมายใหม่ขึ้นเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ สร้างระบบและกลไกควบคุมการดำเนินการของสถานที่กำจัดขยะ และในระยะยาว รัฐบาลควรดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยทั้งระบบ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย คณะผู้วิจัยเสนอให้ดำเนินการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเพื่อเกิดเป็นกระแสกดดันในสังคมต่อผู้มีอำนาจ และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองต่อไปตามแต่กรณี

This research studies the guidelines for the management of waste disposal sites that are managed correctly according to academic principles by focusing on academic principles and relevant laws of Thailand, Japan, and the European Union. It also provides a case study of the closure of the waste landfill in Mae Ram Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province and in Mae Chan Subdistrict, Mae Chan District, Chiang Rai Province, and other places to analyze the causes of problems with improper management of waste disposal sites and proposes recommendations for solutions.

The study found that Thai laws still have some defects: namely the lack of effective systems and mechanisms for supervising waste disposal sites, incomplete rules and regulations for waste disposal sites, problems in the process of checking and punishing offenders, and difficulties of management after closing waste disposal sites. As a result of these findings, the researcher suggested a short-term solution to the problem, by requiring the Minister of Interior to issue an announcement specifying a system for temporary control of waste disposal sites and the relevant government agencies to expedite the management and improvement of waste disposal sites that are currently incorrectly operated. Furthermore, the government should support the necessary budget and resources. In the medium term, the government should enact a new law to set regulations and establish a system and mechanism to control the operation of waste disposal sites. In the long term, the government should reform the entire waste management system of Thailand. Those affected by waste disposal sites, should be encouraged to unite. They should notify the claim directly to the relevant government agency to find a solution to the problems, disseminate the news through the mass media to create a trend of social pressure on the government authorities, and continue to file a lawsuit in the Court of Justice or the Administrative Court, as the case may be.