EN/TH
EN/TH
กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ฤ-การศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ-ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
ฤ-การศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ-ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์
ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.ฤทธิภัฏ กัลยาณภัทรศิษฏ์   โพสต์ เมื่อ 01 มีนาคม 2022
จำนวนผู้เข้าชม 198 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 7 ครั้ง

งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาแนวทางการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะศึกษาหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ศึกษากรณีการปิดบ่อขยะในตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และสถานที่อื่น ๆ มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดการสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้องและจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา จากการศึกษาพบว่ากฎหมายไทยยังมีข้อบกพร่อง ดังนี้ ปัญหาการขาดระบบและกลไกการกำกับดูแลสถานที่กำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ปัญหากฎเกณฑ์ในการควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยยังไม่สมบูรณ์ ปัญหากระบวนการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทาความผิด และปัญหาความยุ่งยากในเชิงการบริหารจัดการหลังปิดสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย โดยคณะผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยระยะสั้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกาหนดระบบการควบคุมสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปก่อนชั่วคราว และให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดการแก้ไขปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องในปัจจุบันให้เรียบร้อยโดยรัฐบาลจะต้องสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นด้วย ระยะกลาง รัฐบาลควรตรากฎหมายใหม่ขึ้นเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ สร้างระบบและกลไกควบคุมการดำเนินการของสถานที่กำจัดขยะ และในระยะยาว รัฐบาลควรดำเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทยทั้งระบบ ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย คณะผู้วิจัยเสนอให้ดำเนินการรวมกลุ่มกันระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเพื่อเกิดเป็นกระแสกดดันในสังคมต่อผู้มีอำนาจ และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองต่อไปตามแต่กรณี