ปกิณกะ>ปฏิทินแผนงานคนไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2565
ปฏิทินแผนงานคนไทย 4.0 ปี พ.ศ. 2565
โพสต์ เมื่อ 28 ธันวาคม 2021

ขอเชิญดาวน์โหลดไฟล์ปฏิทินของแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย ด้านสังคม คนไทย 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565


โดยภายในปฏิทินสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความ งานวิจัย และหนังสือที่โดดเด่นของนักวิจัยภายใต้แผนงานฯ ในปีที่ 1

ได้ทาง QR CODE ที่ปรากฏในหน้าปฏิทินแต่ละหน้า ประกอบไปด้วย 27 งาน แบ่งหมวดหมูได้ดังต่อไปนี้ 

  • รายงานวิจัย  17 เรื่อง คู่มือ 2 เรื่อง
  • บทความ 3 เรื่อง
  • VDO บรรยายพิเศษ 1 เรื่อง
  • หนังสือ (e-Book) 3 เรื่อง
  • และ บทสรุปผู้บริหารของโครงการวิจัยฯ 1 เรื่อง


เอกสารวิจัย
ดูเพิ่มเติม
น-การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนเมืองแออัด ในประเทศไทย: การมีส่วนร่วมของชุมชน (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล และคณะ
28 มิ.ย.
ก-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน กรณีศึกษาย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต-กุลดา เพ็ชรวรุณ
28 มิ.ย.
อ-ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยือน-อัครพงศ์ อั้นทอง และกันต์สินี กันทะวงศ์วาร
28 มิ.ย.
[รายงานฉบับสมบูรณ์] ความพร้อมของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเขตอำเภอชายแดน กรณีศึกษาอำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
15 มิ.ย.