โครงการ ประเทศไทยในอนาคต (Future Thailand)>การเสวนาสาธารณะมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 “ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2585”
การเสวนาสาธารณะมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 “ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2585”
โพสต์ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2021

กำหนดการเสวนา มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

“ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทย พ.ศ. 2585”

ภายใต้โครงการ Future Thailand และ

แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง lotus 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น. กล่าวเปิดการเสวนา โดย  นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

09.30 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ฉากทัศน์อนาคตประเทศไทย พ.ศ.2585” 
โดย 

10.30 – 12.00 น. ร่วมเสวนา เรื่อง “ประเทศไทย: From Risk to Resilience

โดย 

ดำเนินรายการโดย นายจักรี เตจ๊ะวารี ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0

13.30 – 13.45 น. กล่าวต้อนรับ แนะนำแผนงานคนไทย 4.0 และที่มาของโครงการที่นำเสนอในวันนี้
โดย  ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  ประธานบริหารแผนงานคนไทย 4.0 (ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่)  

13.45 – 14.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง เส้นทางยาวไกลของประเทศไทยไร้คอร์รัปชัน... (ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่) 
โดย  ผศ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14.30 – 16.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง จัดการคอร์รัปชันด้วยการตลาดเชิงประยุกต์...ความท้าทายที่สร้างสรรค์” (ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่)  
โดย  ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย