EN/TH
EN/TH
กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย>Box set เกษตร: พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด (2)
Box set เกษตร: พืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด (2)
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ศิริพร กิรติการกุล และคณะ   โพสต์ เมื่อ 05 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 293 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ได้รวบรวมข้อมูลสัตว์และพืชที่ศึกษาจากโครงการ “โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน” ซึ่งแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อต้องการรวบรวมเป็น Box set เรื่อง "เกษตร" ทั้งหมด 3 เล่ม อันได้แก่ เรื่อง

1) นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0  โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ 

2) การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย โดย รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 

และ 3) คู่มือพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด นี้