EN/TH
EN/TH
หนังสือคู่มือ>Box set เกษตร: การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย-เบญจพรรณ เอกะสิงห์
Box set เกษตร: การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย-เบญจพรรณ เอกะสิงห์
ผู้วิจัย : รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์   โพสต์ เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง

โครงการวิจัยชุดนี้อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะหนี้สินของครัวเรือนเกษตรในเชิงลึก ครอบคลุมถึงลักษณะและแบบแผนการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน ที่มาของรายได้และการใช้จ่าย หนี้สินของครัวเรือนเกษตร และการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตร รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตร และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหรือลดหนี้ของเกษตรกร


แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ออกแบบ Box set เรื่อง "เกษตร" ทั้งหมด 3 เล่ม อันได้แก่ เรื่อง

1) นโยบายเทคโนโลยีการเกษตร 4.0  โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ 

2)  คู่มือพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดน่าน ทางเลือกและทางรอด  โดย รศ.ดร.ศิรพร กิรติการกุล

และ 3) การศึกษาเชิงลึกว่าด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย นี้