EN/TH
EN/TH
หนังสือคู่มือ>Future Play Bag
Future Play Bag
โพสต์ เมื่อ 06 ตุลาคม 2021
จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง


Future Play Bag หรือ คู่มือการจัดกระเป๋าสำหรับวันพรุ่งนี้ เป็นคู่มือเกมส์สำหรับประกอบการสอนความรู้พื้นฐานเรื่องอนาคตศึกษาให้กับนักเรียน โดยประกอบได้ด้วยแผนการเล่น 4 แผน ได้แก่

1. Scope 

           กิจกรรมภายในบทจะพาไปทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบของเวลาผ่านวัตถุที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ซึ่งล้วนเคยเป็นอนาคตของอดีตมาก่อน แล้วจึงศึกษาวิธีการตีกรอบความคิดและกำหนดขอบเขตของหัวข้อที่สนใจ เพื่อเตรียมศึกษาและเข้าใจปัจจัยขับเคลื่อนซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้ปัจจุบันเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ และสรุปสิ่งที่เปลี่ยนแปลงออกมาให้เข้าใจง่าย

           แผนการเล่นนี้ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม โดยแทนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ได้แก่  A มุมมองต่ออนาคต, B หลักฐานจากอดีต, C เลือกหัวข้อที่สนใจ, D ปัจจัยขับเคลื่อน  และ E พัฒนาการ

2. Scan

           ต่อเนื่องจากการทำเข้าใจในเรื่องการตีกรอบและกำหนดของหัวข้อที่สนใจแล้ว กิจกรรมต่อไปจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิวัฒนาการของ scope ที่ได้เลือกไว้ รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดแนวโน้ม รวมถึงความเป็นไปได้และผลกระทบของแนวโน้ม

           แผนการเล่นนี้ประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ F ค้นหาเทรนด์, G ปัจจัยของเทรนด์, H เมกะเทรนด์คืออะไร, i ผลของเมกะเทรนด์ และ J ความเป็นไปได้และผลกระทบ

3. Scenario 

           กิจกรรมบทนี้ผู้เรียนจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจินตการถึงภาพอนาคตให้กว้าง-ลึกขึ้น และคาดการณ์ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแนวโน้มต่ออนาคต รวมถึงเข้าใจตรรกะการเขียนฉากทัศน์

           แผนการเล่นนี้ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ K วงล้ออนาคต, L ถ้าสมมติ? และ M การสร้างฉากทัศน์

4. Scheme

           ในบทนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมองเห็นอนาคตที่ตนเองต้องการให้เป็น และส่งเสริมให้มีความมั่นใจว่าอนาคตจะเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเริ่มจากตนเองไม่ว่าจะด้วยการลงมือทำ หลีกเลี่ยง และสนับสนุน

           แผนการเล่นนี้ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ N ความหลากหลายของอนาคต และ O เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงอนาคต