กลุ่มส่องโลกปริทรรศน์>ศ- จากพุทธศรัทธาสู่พาณิชย์-ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ศ- จากพุทธศรัทธาสู่พาณิชย์-ศักดิ์ชัย สายสิงห์
โพสต์ เมื่อ 17 สิงหาคม 2021

รายงานวิจัยฉบับนี้ศึกษาถึงบริบทของวัดกับการเป็นที่แสวงบุญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพุทธสถานและบริบทของการเปลี่ยนแปลงวัดสู่พุทธพาณิชย์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการอนุรักษ์ การพัฒนา ผลที่มีต่อพุทธพาณิชย์ และวิเคราะห์เป็นบทสรุปของพุทธพาณิชย์กับผลกระทบทางศาสนา วัฒนธรรม การอนุรักษ์และการท่องเที่ยว