กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของโรงเรียน และการศึกษาในการสร้างคนไทย 4.0-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร และคณะ   โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของโรงเรียนและการศึกษาในสังคมไทย เพื่อจัดทำและประมวลข้อมูลทัศนคติของสังคมและความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เกี่ยวกับโรงเรียนและการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่จะมีผลต่อการสร้างคนไทย 4.0 และหัวข้อวิจัยสำหรับแผนงานคนไทย 4.0 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพการศึกษาจาก Pantip จำนวน 4,463 รายการ Facebook จำนวน 72 รายการ และTwitter จำนวน 425 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ำและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 108 รายการ และการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาจาก Pantip จำนวน 1,991 รายการ Facebook จำนวน 19 รายการและ Twitter จำนวน 40 รายการ หลังจากตัดข้อมูลซ้ำและข้อมูลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือข้อมูลรวมทั้งหมด 48 รายการเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา

ผลการศึกษาปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าเป็นด้านระบบการเรียนการสอนมากที่สุดโดยเกี่ยวข้องกับปริญญาปลอม และการแลกเกรด ส่วนด้านอาจารย์เกิดจากอาจารย์ขาดคุณธรรม และคุณภาพของอาจารย์สำหรับด้านผู้เรียนเกิดจากการให้คนอื่นไปสอบแทน และเรียนไม่จบ ขณะที่ด้านการบริหารและผู้บริหารเกิดจากผู้บริหารขาดคุณธรรม และมุ่งหารายได้ปัญหาคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด สัดส่วนการเกิดปัญหาในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครใกล้เคียงกัน ปัญหาคุณภาพการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะด้านคุณภาพของผู้เรียน

สำหรับการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาพบว่าเป็นด้านคุณธรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความโปร่งใสซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารและผู้บริหาร รองลงมาเป็นด้านผู้เรียน ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นส่วนใหญ่เกิดในมหาวิทยาลัยรัฐ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในวงการการศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพฯเกิดจากทั้งผู้เรียน การบริหารและผู้บริหาร ขณะที่ในต่างจังหวัดเกิดจากทั้งผู้เรียน อาจารย์ การบริหารและผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่

This study intended to explore the roles of schools and education in Thai society. In order to prepare and compile information on social attitudes and knowledge from Big Data about schools and education on issues related to educational quality and corruption problems in education, social media data about educational quality were collected from 4,463 Pantip, 72 Facebook and 425 Twitter items. After removing suspicious data, 108 records were left. Social media data about corruption problems in education were collected from 1,991 Pantip, 19 Facebook and 40 Twitter items for this study. After removing duplicate and suspicious data, 48 records were left.

The results of the study show problems mostly arise from learning systems, involving counterfeit degrees, and falsifying grades. Where there are teacher problems, they were caused by immorality and the quality of the teachers. Learner problems arise from allowing others to take the exam and never finishing school. While problems in the areas of management and the executive arise from immorality and focus on earning. Most of the problems in educational quality occur in government universities and high school. The proportion of problems in Bangkok compared with provinces is similar. Most of the problems in educational quality affect the learners, especially their quality of learning.

The problem of educational corruption consists primarily of the moral aspect, and is concerned with trustworthiness, followed by transparency that relates to information disclosure and truthfulness. Most of the problems of corruption in education occur among the management and the executives, followed by the learners. Educational corruption problems mostly occur in public universities. The problem of corruption in education that occurs at public universities in Bangkok is caused by both students and the executives, while the problems in other provinces are caused by students, teachers, administrators, and staff.