กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา>ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาเด็กแว้น-ระพีพัฒน ภาสบุตร
ร-บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0 กรณีศึกษาปัญหาเด็กแว้น-ระพีพัฒน ภาสบุตร
โพสต์ เมื่อ 18 มิถุนายน 2021

รายงานฉบับสมบูรณ์

(Final Report)

โครงการวิจัยย่อยที่ 3.บทบาทของบ้าน ครอบครัว และชุมชนในการสร้างคนไทย 4.0

กรณีศึกษาปัญหาเด็กแว้น

The Roles of Home, Family and Community in Enhancing Thai People 4.0

A Case Study of Young Street Racers Problem

โดย

คณะนักวิจัย สังกัด

1. ผศ.ดร.ระพีพัฒน ภาสบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผศ.นภาพร เตรียมมีฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชุดโครงการบทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ในการสร้างคนไทย 4.0

ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคนไทย 4.0

สนับสนุนโดย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)