เอกสารวิจัย>พ-Sense of Belonging: พลเมืองกับความไม่เป็นอื่น-ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
พ-Sense of Belonging: พลเมืองกับความไม่เป็นอื่น-ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021

รายงานเรื่อง “Sense of Belonging: พลเมืองกับความไม่เป็นอื่น” ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากแผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมายด้านสังคม คนไทย 4.0 โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับบุคคล องค์กร เครือข่ายที่ทำงานสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ปัญหาให้กับชุมชน สังคม และพื้นที่สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 30 คน โดยการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อนำเสนอข้อมูล ที่มาและแนวทางการทำงานอาสาสมัครและแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะเพื่อผลิตงานเขียนกรณีศึกษาของการทำงานของอาสาสมัคร โครงการจิตสาธารณะในประเด็นสำคัญ 5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นไฟป่าภาคเหนือ / ประเด็น PM 2.5 / ประเด็นโควิด-19 / คนไร้บ้าน / สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว และเพื่อนำเสนอแนวทางในการขยายเครือข่ายอาสาสมัครและ platform ของการทำงานโครงการจิตสาธารณะ

โครงการคนไทย 4.0 มีเรื่องราวของการศึกษาวิจัยด้านจิตสาธารณะ ที่เชื่อมโยงกับ Sense of Belonging ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการเป็นพลเมือง พื้นฐานความคิดของการเป็นพลเมืองของการศึกษานี้คือ การเชื่อว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของทั้งปัญหาและทางออกและการเป็นสมาชิกของสังคมที่ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ตามกฎหมายและรวมถึงบทบาทในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะและพร้อมแก้ปัญหาหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในเชิงมูลค่าแต่คือคุณค่าของคุณภาพชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการเกื้อกูลและความเสมอภาคกัน