EN/TH
EN/TH
เอกสารวิจัย>อ-กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์กับการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน:ถอดบทเรียนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0-อาร์ม ตั้งนิรันดร
อ-กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์กับการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน:ถอดบทเรียนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0-อาร์ม ตั้งนิรันดร
ผู้วิจัย : ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 188 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 44 ครั้ง

งานวิจัยทําการวิเคราะห์บทบัญญัติสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน ศึกษาเปรียบเทียบกับโมเดลกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจากการศึกษาพบว่า กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนสะท้อนความพยายามของรัฐบาลจีนในการอ้างอํานาจอธิปไตยบนโลกอินเทอร์เน็ต โมเดลกฎหมายจีนเริ่มมีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยในการกํากับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถึงแม้ว่าในทางรูปแบบและเนื้อหาของกฎหมายส่วนใหญ่ จะมีความพยายามยึดตามโมเดลของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือลักษณะเด่นของโมเดลจีนด้วย แม้กระทั่งในประเทศตะวันตกเอง ก็เริ่มมีกระแสการเดินตามโมเดลจีนเนื่องจากความกังวลเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคง การแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างมหาอํานาจ และความปลอดภัยทางไซเบอร์