เอกสารวิจัย>อ-กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์กับการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน:ถอดบทเรียนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0-อาร์ม ตั้งนิรันดร
อ-กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์กับการกำกับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศจีน:ถอดบทเรียนสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0-อาร์ม ตั้งนิรันดร
โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021

งานวิจัยทําการวิเคราะห์บทบัญญัติสําคัญของกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีน ศึกษาเปรียบเทียบกับโมเดลกฎหมายของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยจากการศึกษาพบว่า กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ของจีนสะท้อนความพยายามของรัฐบาลจีนในการอ้างอํานาจอธิปไตยบนโลกอินเทอร์เน็ต โมเดลกฎหมายจีนเริ่มมีอิทธิพลต่อการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทยในการกํากับดูแลเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ถึงแม้ว่าในทางรูปแบบและเนื้อหาของกฎหมายส่วนใหญ่ จะมีความพยายามยึดตามโมเดลของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ก็มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือลักษณะเด่นของโมเดลจีนด้วย แม้กระทั่งในประเทศตะวันตกเอง ก็เริ่มมีกระแสการเดินตามโมเดลจีนเนื่องจากความกังวลเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคง การแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างมหาอํานาจ และความปลอดภัยทางไซเบอร์

This research analyses important provisions of China’s cybersecurity law and conducts comparative studies with the European and U.S. cybersecurity regulatory models, as well as relevant Thai laws. The research finds that China’s law reflects the country’s assertion of its internet sovereignty. The Chinese cybersecurity regulatory model becomes influential on Thai laws regulating digital economy in Thailand 4.0 era. Despite the form and content of relevant Thai laws attempting to follow the European and US models, some provisions also reflect the Chinese model. Even the Western model itself also starts to converge with the Chinese model on cyber sovereignty because of increasing national security concerns, technological competition between superpowers, and cybersecurity risks.