ปกิณกะ>เสวนาผลกระทบจากโควิดกับทิศทางการท่องเที่ยวและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต
เสวนาผลกระทบจากโควิดกับทิศทางการท่องเที่ยวและงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวในอนาคต
โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021วีดิทัศน์หัวข้อย่อยในงานเสวนา


สวนา ผลกระทบโควิดด้านการท่องเที่ยวผ่านงานวิจัย ดร.อดิษฐ์ ชัยรัตนานนท์เสวนา ผลกระทบโควิดด้านการท่องเที่ยวผ่านงานวิจัย ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์
เสวนา ผลกระทบโควิดด้านการท่องเที่ยวผ่านงานวิจัย ศ.เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด