เอกสารวิจัย>ภ-รายงานการออกแบบระบบซอฟท์แวร์ โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล-ภัทรพร คูวุฒยากร
ภ-รายงานการออกแบบระบบซอฟท์แวร์ โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทู โอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล-ภัทรพร คูวุฒยากร
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร และคณะ   โพสต์ เมื่อ 29 เมษายน 2021

ความเจริญก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยีนําไปสู่ยุคดิจิทัลทรานฟอร์เมชันอย่างรวดเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันยิ่งผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจจากรูปแบบเดิมไปเป็นธุรกิจแบบดิจิทัลกันมากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล งานวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะ (ออนไลน์ทูออฟไลน์: โอ ทูโอ) เพื่อผู้ประกอบการดิจิทัล (ระยะที่ 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการร้านค้าในธุรกิจอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอ สําหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยจะพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนแบบ โอ ทู โอ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สําหรับการฝึกปฏิบัติจริงทางธุรกิจ เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอสําหรับผู้ประกอบการ SMEs งานวิจัยแบ่งการดําเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะที่ 1 ศึกษารูปแบบธุรกิจร้านค้าแบบโอ ทูโอ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านค้าไร้คนออฟไลน์ดําเนินการเก็บข้อมูลความต้องการระบบจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและการสํารวจความคิดเห็นกลุ่มผู้บริโภคแบบสุ่ม เพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์และกําหนดเป็นความต้องการของระบบ (r1); ออกแบบและพัฒนาต้นแบบร้านค้าอัจฉริยะไร้คนสําหรับธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทูโอ ได้แก่ระบบฮาร์ดแวร์(Hardware System) และระบบซอฟท์แวร์4 ระบบ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้าน ระบบชําระเงิน ระบบคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ (d1); ระยะที่ 2 ทดสอบการทํางานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดและดําเนินการแก้ไข (R1); พัฒนาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอ โดยใช้หลักการออกแบบตามแนวทาง “การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์” (D1); จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (R2); และประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร (D2)

โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาในงานวิจัยระยะที่ 1 นี้คือ ตัวระบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบร้านค้าออฟไลน์และระบบซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจร้านค้าแบบ โอ ทูโอ จํานวน 4 ระบบ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนทดสอบการทํางานของระบบกับธุรกิจจริงในระยะที่ 2 ซึ่งจะนํามาถอดบทเรียนและพัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านค้าอัจฉริยะแบบ โอ ทูโอให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลต่อไป

คําสําคัญ : ธุรกิจแบบ ออนไลน์ ทู ออฟไลน์; โอ ทู โอ; ร้านค้าอัจฉริยะ; ดิจิทัลทรานฟอร์เมชัน; ผู้ประกอบการดิจิทัล; การค้าปลีก

Due to rapidly advancing technology and the COVID-19 epidemi, entrepreneurs are being driven to change their business model to a digital transformation business. This study aimed to develop the Online to Offline (O2O) smart shop business management curricula for Small and Medium Enterprise (SMEs) entrepreneurs, and to promote entrepreneurs using digital technology on their business management to increase their competitiveness. This study was a research and development (R&D) project, which had developed the O2O smart shop prototype as a learning center of the O2O business management practice. The results of this study will be developed to be the curricula of O2O smart shop business management for SMEs entrepreneurs.

The study was divided into two-phase.

Phase-1: studying the O2O business model and the technologies that are appropriate for the offline unmanned store. The semi-structured interviewing and the online survey were conducted for collection of data, which was applied to analyze system requirements (r1); Then the hardware system and four software systems of the O2O smart shop prototype were designed and developed. It consists of Point-of-Sale system, payment system, warehouse system, and logistics management system (d1).

Phase-2: the system that was developed in phase-1 will be tested and debugged (R1); then the O2O smart shop business management curricula will be developed. These are designed by the Outcome-Based Education principle (OBE) (D1); The O2O workshop and training course to transfer knowledge to entrepreneurs will be organized (R2), and the suitability of the curricula assessed (D2).

The results of this study (phase-1) were the development of the hardware systems and four software systems of the O2O smart shop prototype, which will be assessed in the system testing process in phase-2, and then the results of this study taken to develop the curricula of O2O smart shop business management for digital entrepreneurs.

Keywords: Online to Offline Business; O2O; Smart Shop; Digital Tranformation; Digital Entrepreneurs; Retail

The research objectives 2 will be carried in phase 2 (August 2020 - Arirl 2021).