EN/TH
EN/TH
วิจัยการท่องเที่ยว>อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 2 ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน-อรรถพันธ์ สารวงศ์
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 2 ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน-อรรถพันธ์ สารวงศ์
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง

การวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้สำนักงานบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เป็นโครงการที่มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะได้รับมอบหมายจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ให้ดำเนินการศึกษาผลความคุ้มค่าของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐและในกำกับของรัฐที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจยจากภาครัฐเพื่อพิจารณาผลกระทบด้า นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการวิจัย โดยเฉพาะผลทางด้านวิชาการ รวมถึงความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคม