EN/TH
EN/TH
วิจัยการท่องเที่ยว>อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 1 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ-อรรถพันธ์ สารวงศ์
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 1 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ-อรรถพันธ์ สารวงศ์
ผู้วิจัย : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021
จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 21 ครั้ง

โครงการพัฒนาระบบการสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสู่มาตรฐานฟาร์มและโอกาสทางการตลาดอย่างยั่งยืน ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำให้กับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ภาคเหนือ