กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ส- ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย องค์ความรู้และช่องว่างการวิจัย-สาวิณี สุริยันรัตกร
ส- ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย องค์ความรู้และช่องว่างการวิจัย-สาวิณี สุริยันรัตกร
ผู้วิจัย : นาวสาวสาวิณี สุริยันรัตกร   โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเด็นด้านความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย “Subjective Well-Being” มีแนวโน้มการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Reviews) เกี่ยวกับการวัดการอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย การศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การให้คำจำกัดความ ความสำคัญของการวิจัย การวิเคราะห์แนวโน้ม ช่องว่างการวิจัย ไปจนถึงการสรุปประเด็นข้อเสนอแนะในการทำวิจัยและเก็บข้อมูล เพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้างองค์ความรู้ให้เพียงพอที่สามารถนำไปต่อยอดในการปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูลในประเทศไทยอย่างเป็นระบบต่อไป โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยมีคุณภาพเพียงพอที่จะทำให้งานวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงผลการศึกษาที่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลง หรือการออกแบบแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายของภาครัฐในการสร้างความสุขของคนไทยอย่างเป็นรูปธรรม

In the last ten years, there has been an increase in the number of research papers focusing on subjective well-being throughout numerous countries. The objective of this review is to methodically retrieve, appraise, and synthesize studies of subjective well-being conducted internationally and in Thailand. This systematic review explores definitions and scope, research trend analysis, research gaps, and summarizes the recommendations for improving future subjective well-being research and data collection in Thailand. The main goal is to develop a quality subjective well-being survey which can be implemented as a powerful tool to guild governmental policies and maximize the happiness of Thai people.